Ied-ul-Adha en Qurbani 2016 (1437)

Ied-ul-adha en qurbani 2016 (1437)
Waarde broeders en zusters,
Gaarne informeren wij U over de islamitische data en de komende ied-u-adha en qurbani 2016
(offeren).

01.Ied-ul-adha.
Omdat de maan voor de 11e islamitische maand, zul-qada, op vrijdag 02 september 2016 is. Wij hebben betrouwbare getuigenverklaringen over de waarneming van de maan ontvangen vanuit Zuid Afrika. De maan is daar met de blote oog waargenomen. Hierdoor is voor Faizul-islam deze maand dan ook vanaf 03 september jl. aangevangen. Verder blijkt dat, volgens de sterrenwacht, deze maand (zul-qada) kennelijk 29 dagen telt. Daarom is het zeer waarschijnlijk dat de ied-ul-adha dit jaar (2016) op maandag 12 september zalvallen.
De juiste datum zal nog op de reguliere wijze door ons worden bekend gemaakt.
Wij verzoeken U vriendelijk hiervoor onze website vanaf 02 september a.s. te raadplegen.

02. Qurbani, offeren of het offerfeest.

02.1. Wat is qurbani.
Qurbani, in het kader van ied-ul adha, betekent: “Voor het behagen en welgevalligheid van Allah en het verkrijgen van zegen en beloning van Hem, slachten van een bepaald dier op een bepaalde dag (of dagen)”.

03. De voorwaarden voor qurbani.

03.1. Op wie is qurbani wajib.
Het verrichten of doen van de qurbani is onder voorwaarde “wajib”. Wajib wil zeggen dat het een dringende noodzaak is om dit te doen. Het door onverschilligheid nalaten hiervan behoort tot de “al-karahat-al-tahriimiyah”. Het bij gewoonte nalaten van een wajib is een “grote zonde”. 

De voorwaarden zijn als volgt:
1.De persoon dient een moslim te zijn.
Het spreekt voor zich dat de islamitische wetten en regels alleen op moslims van toepassing zijn.

2.De persoon moet in vrijheid leven; dat wil zeggen dat de persoon geen slaaf mag zijn.
Dit fenomeen (slavernij) doet zich in de huidige tijd gelukkig niet meer voor zodat gemakshalve kan
worden geconcludeerd dat een ieder aan deze voorwaarde voldoet.

3.De persoon is een niet-reiziger.
Een reiziger is, volgens de shariah, een persoon die van zijn huis vertrekt met de intentie om een
afstand van minstens 92 kilometer af te leggen.
Zodra de persoon de grenzen van zijn stad of dorp heeft verlaten is hij een reiziger.
Als de persoon op zijn bestemming is aangekomen en zich vervolgens voorneemt om daar minder
dan 15 dagen te blijven, dan is hij nog steeds reiziger en gelden alle regels van een reiziger voor hem.
Een reiziger mag wel onverplicht qurbani verrichten.

4.De persoon moet saheb-e-nisab, “rijk” zijn.
De “saheb-e-nisab” voor het wajib worden voor qurbani, is hetzelfde als de “saheb-e-nisab” voor het
wajib worden van “sadqa-e-fitr”.

Onder saheb-e-nisab, “rijk”, wordt hier verstaan, dat de persoon, behalve bezittingen en zaken die
benodigd zijn voor de eerste levensbehoeften, minstens 611,62 gram zilver of 87,37 gram goud bezit,
of andere goederen en/of geld bezit die de tegenwaarde hiervan vertegenwoordigen.

Om te zien of U “saheb-e-nisab” bent en aldus valt binnen de kring van “rijke mensen” moet U al uw
bezittingen en/ of de waarde daarvan optellen en alle schulden die U heeft daarop in mindering
brengen.
Houdt U rekening mee, dat U ook die dingen moet meetellen die niet tot Uw eerste levensbehoeften
behoren.
Als U aldus twee auto’s bezit, maar U hebt maar één auto nodig, dan behoort de tweede auto niet
tot Uw eerste levensbehoefte.
De waarde hiervan moet U dus meetellen.
Weet dat het begrip “rijk” voor het verplicht worden van zakat anders is dan voor het wajib worden
van qurbani.
Voor het wajib worden van qurbani is al voldoende dat U “saheb-e-nisab” bent op de ochtend van
ied-ul-adha of op de ochtend van een van de andere 2 volgende dagen (11 en 12 zul-hijja), terwijl
voor het verplicht worden van zakat moet U de waarde het gehele (volle) jaar hebben.
Voorts is het zo dat zakat alleen verplicht is op dingen/zaken die in de sharia’h genoemd zijn.
Voor het wajib worden van qurbani is in de shari’ah geen limiet in de waarden van zaken en/of
dingen (bezittingen) aangegeven.

5.De persoon moet volwassen zijn.
De islam heeft een eigen definitie van volwassenheid wat behelst dat een manspersoon (jongen)
volwassen wordt tussen 12 en 15 jaar.
Als hij in deze periode een natte droom krijgt, dan is hij vanaf dat moment volwassen, anders is hij in
ieder geval volwassen als hij de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt.
Een meisje wordt volwassen in de leeftijd tussen het 9 en 15 jaar.
Als zij in deze periode ongesteld wordt, dan is zij vanaf dat moment volwassen, anders is zij vanaf het
moment dat zij 15 jaar wordt volwassen geworden.
Op onvolwassen kinderen is qurbani dus niet wajib.
De ouders hoeven ook niet namens het kind qurbani te doen.
Opgemerkt wordt dat er een verschil is in de definitie van volwassen worden in de islam en volgens
de Nederlandse wet.
De leeftijd volgens de Nederlandse wet is 18 jaar.
Het hierboven aangegeven begrip van volwassenheid volgens de islam is voor het nakomen van de
islamitische verplichtingen.
Anderszins moet men zich houden aan de Nederlandse wetten en regels.
6.De persoon is mentaal handelingsbekwaam.
Dat wil zeggen dat de persoon mentaal niet gehandicapt is (niet gek is).

04. Zoals in de definitie van qubani, bij 2.1. hiervoor, is vermeldt, blijken een paar dingen duidelijk:
A.De intentie.
Dat het slachten van het dier niet is bedoeld om vlees te verkrijgen, maar het “behagen en
welgevalligheid” van Allah.
Dus de qurbani is voor Allah.
B.Dat je alleen “bepaalde” dieren mag offeren.
Niet alle dieren kunnen voor de qurbani geslacht worden.
Dat wil dus duidelijk zeggen dat niet alle dieren die de moslim mag consumeren ook als een qurbanidier
kunnen dienen.
Qurbani mag alleen van viervoeters worden gedaan en het moeten ook dieren zijn die men normaal
als vee aanhoudt.
Over het algemeen mag men dus, een geit, schaap, lam, ram, rund, stier of kameel offeren.
Dus als men een duur hert koopt en deze wil slachten als qurbani voor ie-ul-adha-, dan is dat niet
toegestaan.
Het te offeren dier moet gezond zijn en geen gebreken hebben of ziek zijn.
Indien een geit, lam, schaap of ram wordt geslacht, dan geldt de regel dat per persoon van 1 dier
qurbani moet worden gedaan.
Bij een rund, stier of kameel is dat een zevende deel.
Let in het laatste geval erop dat ieder deelnemer, minstens, een zevende deel van de kosten van de
qurbani betaald anders is de qurbani niet geldig.
Voor de geldigheid van de qurbani is ook belangrijk, dat ieder deelnemer de juiste intentie heeft
zoals hiervoor al is aangegeven.
Een misverstand bij het deelnemen in een rund, stier of kameel.
Zoals hierboven is aangegeven, is de qurbani één zevende deel van een rund, stier of kameel.
Een misverstand bij veel mensen is, dat, als je één keer heb deelgenomen in een rund, stier of
kameel, dat je dan verplicht bent om zeven jaren lang, achter elkaar, qurbani te doen.
Hierover het volgende.
Qurbani is afhankelijk van de voorwaarden die hiervóór zijn genoemd.
Als iemand voldoet aan de voorwaarden, dan is op die persoon qurbani wajib.
Als een persoon niet voldoet aan de voorwaarden, dan is qurbani niet wajib en hoef die persoon
geen qurbani te doen.
Dus als iemand in het jaar 2016 wel voldoet aan de voorwaarden en die heeft toevallig ook
deelgenomen in een rund of stier, dan zal die persoon in 2016 moeten bekijken of die weer voldoet
aan de voorwaarden.
Als die persoon in 2016 niet voldoet aan de voorwaarden, dan is op die persoon qurbani niet wajib, al
heeft die persoon in het jaar 2016 deelgenomen in de qurbani en één zevende deel van een rund of
stier heeft geslacht.
Als hierover nog onduidelijkheden zijn, dan verzoeken wij U contact op te nemen met Uw imam of
een islamgeleerde (alim).

C.Op welke “bepaalde” dagen mag men qurbani doen.
De ied-ul-adha (bakr-ied) is op 10 zul-hijja, aldus wordt het ied-gebed op deze dag verricht.
Het slachten voor het offeren (qurbani) mag wel op drie dagen plaatsvinden.
Dat wil zeggen dat men mag slachten op de 10e , de 11e en de 12e zul-hijja.

05.Wat doe je met het qurbani-vlees.
Het qurbani-vlees van het geslachte dier mag je opeten.
Je mag zelf het gehele dier behouden en alles zelf consumeren.
Het maakt ook niet uit hoelang je het vlees bewaart.
De geleerden hebben wel geadviseerd om het vlees te delen met armen en vrienden.
Het algemeen advies is het vlees in drieën te verdelen.
Het ene deel geef je aan armen, het tweede deel aan vrienden en kennissen en het derde deel is voor
jezelf en je gezin.

06.De bron (bronnen) van de regels voor qurbani.
De regels met betrekking tot qurbani die hierboven zijn aangegeven zijn te vinden in bahar-e-shariat.
Als er meer vragen zijn over qurbani en de regels hiervan, dan moet U contact opnemen met Uw
imam of een islamgeleerde (alim).

07.Het doen van qurbani voor mensen die al zijn overleden.
Vaak willen kinderen voor hun overleden ouders en ouders voor hun overleden kinderen qurbani
doen.
Qurbani is alleen wajib op mensen die in leven zijn, tenzij de overleden persoon dit tijdens zijn leven
aan iemand heeft opgedragen (wasiyat) en hiervoor ook geld en/of middelen heeft nagelaten.
Indien qurbani wordt gedaan voor een persoon die al overleden is, dan krijgt de overleden persoon
voor wie de qurbani is gedaan wel de zegen (sawaab) van sadqa van het vlees.
De persoon krijgt dus in ieder geval sawaab, aldus is het niet zonder resultaat.

08.Een misverstand.
Een misverstand bij veel mensen is dat het doen van qurbani slechts één keer in het leven wajib is.
Dat is niet juist.
Men moet ieder jaar weer bekijken of men voldoet aan de voorwaarden.
Als dat het geval is, dan is qurbani wederom wajib.

09.Het doen van de qurbani in een ander land dan waar je woont.
Vaak stelt men de vraag of men wel in een ander land qurbani mag doen.
Dit is meestal om de reden dat men denkt dat de mensen in Nederland toch al vlees krijgen om te
eten, dus slacht men in een land waar de mensen, meestal, arm zijn.
Een bijkomstigheid is dan ook, dat de qurbani in die landen vaak goedkoper is.
De vraag wordt dan ook bevestigend beantwoord.
Natuurlijk mag men in een ander land slachten dan waar men woont.
Als je goed kijkt daar de definitie van qurbani, dan zie je daarin geen voorwaarde dat de qurbani op
een bepaalde plaats of in een bepaald land moet worden gedaan.

Het is soms ook aan te raden om in het buitenland qurbani te doen.
Daardoor bereik je inderdaad dat ook mensen die zelf geen qurbani kunnen doen toch van vlees
worden voorzien.
Deze bijbedoeling verhinderd de juistheid van de qurbani niet, al is het geen hoofddoel.
Het hoofddoel is in de definitie vermeldt.

10.Toch moeten wij ook in Nederland qurbani doen.
Het verrichten van de qurbani is geen traditie maar een pure religieuze aangelegenheid.
Bovendien zegt de naam “ied-ul-adha” het al dat het een feestdag is.
Het kenmerk van een feest is dat het gezamenlijk wordt gevierd waarbij een bepaalde sfeer ontstaat.

De feestsfeer is bij ied-ul-fitr, de ied na het vasten, zeker te voelen.
Bij ied-ul-adha is die sfeer minder sterk aanwezig, althans in Nederland.
De sfeer is gaandeweg veel minder geworden en deze trend zet steeds door.

Een van de reden hiervoor is dat wij niet meer zelf slachten.
Vroeger was dat wel het geval.
De slachthuizen waren nog in de grote steden en men ging na het ied-gebed naar het slachthuis
alwaar men zelf kon slachten, dan wel aanwezig kon zijn bij de qurbani.

De gehele sfeer die wij voelden bij het slachten, in stukjes kappen, in porties delen, aan de broeders
verdelen enz., is gaandeweg verdwenen.
Wij laten het nu aan andere mensen over.

Als deze trend zo verder doorzet, dan zullen onze kinderen van de ied-ul-adha geen zoete
herinneringen hebben zoals wij die hebben.
Daarom is het noodzakelijk om ook in Nederland te slachten.
Hierdoor zullen wij bereiken dat onze kinderen niet alleen aan de verplichting zullen voldoen, maar
dat zij ook deze belangrijke dag als een ware “feestdag” zullen ervaren.

Ons advies is dan ook dat wij allemaal vrij nemen voor deze belangrijke dag.
Wij adviseren ook, dat van een gezin niet een ieder in het buitenland qurbani doet.
Als uit een gezin, bijvoorbeeld, 2 mensen qurbani moeten doen, dan kan één persoon daarvan de
qurbani gewoon in Nederland doen.

Hierdoor bereik je in ieder geval dat de traditie in Nederland in leven blijft.
Voorts bereik je hiermee ook dat je gezin zelf qurbani-vlees heeft.

Wij hopen dat U verzoeken en adviezen ter hart zult nemen en wensen U een gezegende en gezellige
BAKR-IED toe.
Wassalaam.
Moesliem vereniging Faizul islam, Den Haag.

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2020

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358

 

Aanmelden nieuwsbrief